فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

قلبے ﺭﺍ بشکنے ﻭقلبت شکسته ﻧﺸﻮد؟

قلبے ﺭﺍ بشکنے ﻭقلبت شکسته ﻧﺸﻮد؟

از هــر دستے بدے
از همون دست
پس ميگيرےﻣﮕﺮ مےﺷﻮﺩ
قلبے ﺭﺍ بشکنے
ﻭقلبت شکسته ﻧﺸﻮد؟
ﻣگر مےﺷﻮﺩچشمے
ﺭﺍگرﯾﺎﻥ کنے
ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؟
مگر می شود؟

خدا همیشه هست ….

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.