فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تعبیرخواب 《عنکبوت》

تعبیرخواب 《عنکبوت》

تعبیرخواب 《عنکبوت》

?اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد.
بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی.
اگر عنکبوت را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می آورد.
عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.